Titelseite Zurück Weiter Inhaltsverzeichnis | Verwendete Literatur >Biografien

Biografien

Dr. Sun Yat-sen. His life and achievements, hg. von The Publicity Department of the Central Executive Commitee, Shanghai o.J.
國父孫中山先生畫傳 Guofu Sun Zhongshan xiansheng huazhuan = A Pictorial Biography of Dr. Sun Yat-sen, Hongkong 1965.
孫中山年譜 Sun Zhongshan nianpu, Beijing 1980.
孫中山年譜長編 Sun Zhongshan nianpu changbian, hg. von 陳錫祺 Chen Xiqi, Beijing 1991.
Bergère, Marie-Claire: Sun Yat-sen, Paris 1994.
Cantlie, James / Sheridan Jones, C.: Sun Yat Sen and the Awakening of China, New York u.a. 1912.
Hsüeh, Chün-tu: Huang Hsing and the Chinese Revolution, Stanford, CA 1961.
李凡 Li, Fan: 孫中山全傳 Sun Zhongshan quanzhuan, Beijing 1996.
Linebarger, Paul: Sun Yat Sen and the Chinese Republic, New York [u.a.] 1925.
羅剛 Luo, Gang: 中華民國國父實錄 Zhonghua minguo guofu shilu, 6 Bde., Taibei 1988.
羅家倫 Luo, Jialun: 國父年譜初稿 Guofu nianpu chugao (2 Bde.), Taibei 1958.
尚明軒 Shang, Mingxuan: 孫中山傳 : 宋慶齡題 Sun Zhongshan zhuan : Song Qingling ti, Beijing ²1981.
Sharman, Lyon: Sun Yat-sen. His Life and Its Meaning. A Critical Biography, unveränd. Repr., Hamden, CT 1965 (OA 1934).
沈渭濱 Shen, Weibin: 孫中山與辛亥革命 Sun Zhongshan yu xinhai geming, Shanghai 1993.
Schiffrin, Harold Z.: Sun Yat-sen and the Origins of the Chinese Revolution, Berkeley u.a. 1968.
Schiffrin, Harold Z.: Sun Yat-sen : Reluctant Revolutionary, Boston 1980.
孫穗芳 Sun, Suifang: 我的祖父孫中山 Wode zufu Sun Zhongshan, Beijing 1996.
王俯民 Wang, Fumin: 孫中山詳傳 Sun Zhongshan xiangzhuan, Beijing 1995.
Wilbur, C. Martin: Sun Yat-sen. Frustrated patriot, New York 1976.
Wong, John Yü-wo [黃宇和 Huang, Yuhe]: The Origins of an Heroic Image : Sun Yatsen in London, 1896-1897, Hongkong u.a. 1986.
吳鋒 Wu, Feng: 孫中山評傳 : 在世紀的轉彎處 Sun Zhongshan pingzhuan : zai shiji de zhuanwanchu, Nanning ²1997.
吳相湘 Wu, Xiangxiang: 孫逸仙先生傳 Sun Yixian xiansheng zhuan, Taibei 1982.